آرشیو برچسب های: داشتن هدف

اهمیت داشتن هدف در زندگی چیست؟

اهمیت داشتن هدف در زندگی چیست؟ کارهای روزانه ما در زندگی متاثر از خواسته ها و هدف های ما در زندگی است. آنچه که امروز در حال انجامش هستیم ادامه مسیری است که قبلا انتخاب کرده ایم. هر چه هدف های بیشتر، بزرگتر و هوشمندانه تری داشته باشیم، قدم های محمکتری برمی داریم. هنگام صبح […]