4, آبان 1395
اگر فکر می کنید که خواستن توانستن است، اینگونه نیست
خواستن توانستن نیست

خواستن توانستن نیست!!!

نظر شما درباره این جمله چیست؟ آیا خواستن توانستن است؟ آیا صرف اینکه چیزی را بخواهیم، می توانیم آنرا به دست آوریم؟ یا خودتان چند بار […]