آرشیو برچسب های: تلقین

تلقین، انواع تلقین و آثار مثبت تلقین را بشناسید

تلقین چیست؟ فرآیند تلقین کردن کدام است؟ تلقین از یک جمله شروع می‌شود. و بعد از اینکه این جمله چند بار تکرار شد، ذهن به دنبال شواهد و قراین عینی برای تایید آن خواهد گشت. تا بداند که این جمله می‌تواند درست باشد یا نه. هیچ فرقی نمی کند که این جمله مثبت یا منفی […]