19, دسامبر 2015

هوش چیست؟ و هوشمندی چیست؟

هوش چیست ؟ و هوشمندی چیست؟ یکی از تعاریف هوش توانایی منطبق کردن استعدادها و توانایی هر فرد مطابق با شرایط و موقعیت های گوناگون است. […]